Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*6 maandlyksche katalögus , Levensbefchryv. enz.

welk den eerften tot fchryver, en den laatften ten onderwerp heeft, geene de geringfte aanbeveeling behoeft. Den levensloop van een fchran deren natuurkenner door eenen welfpreekenden wysgeer gefchetst te zien, is het fchoonfte, het onderhoudendfte, dat een weetgierig lezer immer kan verlangen. De Heer de condorcet maaltt ons in deze lofreden niet alleen van naby bekend met alle de merkwaardige byzonderheden, die den levensloop van den Americaanfchen wysgeer vergezeld hebben, van den tyd, dat hy als leerling der boekdrukkunst wierd aangenomen , af, tot dat hy ten wetgever der nieuwe waereld wierd verheven; maar begeleidt dezelve tevens met zo veele menschkundige en wysgeerige aanmerkingen, dat men dikwerf vergeet, eene lofreden te leezen, en gelooft, een wysgeerig heldendicht in de handen te hebben, wiens held het ideaal van den fchranderften wysgeer en gtootften ftaatsman vertoont, terwyl de byvoegfels van den fchryver de fchoonfte lesfen der menschkunde behelzen, die,gelyk de bruine fchaduwtrekken het licht aanmerkelyk verhoogen, zyn gansch tafreel op den vollen middag doen te voorfchyn koomen. En hoe verrukt ftaat men niet, wanneer men.by het nederleggen van zyn boek,bezeft,niets dan waarheid, en geen het geringlte verdichtfel geleezen te hebben! — Hoe gaarne wenschten wy, dat dergelyke meesterftukken door onze landgenooten ten voorbedde genoomen mogten worden, om naar dezelven hunne meenigvuldige lyk- en lofredenen interigien; en ingevalle de onderwerpen derzelven zodaanig eene behandeling niet toelieten, liever geheel en al van dezelven af te

zien, dan het gemeen met dezelve lastig te vallen! Wy

twyffelen geenzins, of een iegelyk, die het gefchrift voorhanden doorleezen heeft, zal zig deze moeite dubbel beloond, en zyne achting voor den beroemden fchryver, zo wel als den doorlugtigen afgeflorvenen, zo mooglyk, nog toegenoomen vinden. —■ De vertaaler heeft aan het oorfpronglyke volkoomen recht gedaan, en hetzelve in een niet onbevallig en vloeijend nederduitsch overgebragt.

jtrt. 20. Oratiofunebris, in obitum viri clarisfïini abrahami arent van der meersch, Theologiae atque Hiftoriae , quam ecclefiasticam vocant, inter Remonftrantes Profesfor is, defuncli die XIIIAprilis MDCCXCH. Habita die XIX Junii, eodem anno, «paulo van hemert, Philofophia ac Literarum, inter eosdem, Profesfore, /im/leladami, apudM Sc/talekamp,1792. gr. 80 ƒ : 11 : =

Aft. 21. Lykreden op den Hoog Eerwaardigen en Hooggeleerden Heere abraham arent van der Mï.zRscii,Heogieeraar

in

Sluiten