is toegevoegd aan uw favorieten.

De recensent, of Bydragen tot de letterkundige geschiedenis van onzen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Veirac, Geneesk. Verhandeling over den Kinkhoest. 181

braakmiddelen aangeprezen, terwyl fluimlozende en ftoelgangverwekkende middelen als nutloos worden verworpen. Deze middelen, wier nuttigheid in den Kinkhoest, althans in het tweede tydperk, op het eenftemmig getuigenis van alle Geneesheeren en de daaglykfche ervaring gebouwd is, moeten terflond, zo rasch de aart der ziekte maar eenigzins kenbaar is, worden toegediend , terwyl misvatting of voorbaarigheid in dit geval minder zwaarigheid maakt, dan dat men den Kinkhoest in zyn begin als een hoest uit verkoudheid op de gewoone wyze behandeld had. Betreffeude het foort van Braakmiddel, 't welk in den Kinkhoest het gefchiktfte zyn zoude, is de Hr. v. van oordeel, dat de Braakwortel hiertoe boven alle de overigen de voorkeur verdient, en het meest gefchikt is, om het bedoelde oogmerk te bereiken : eene fteiling, welke door rosenstein, buchan, en anderen mede is beweerd geworden. De redenen, door den fchryver daar voor te berde gebragt, zyn egter van dien klem niet, om het gebruik der fpiesglasmiddelen, door zo veele andere proeven in deze ziekten nuttig bevonden, ter zyde te ftellen. Immers, wat de grootere zekerheid in de uitwerking der ^ctff«0k&*belangt,'tis'erzoveraf, dat deervaringzulksbevestigen zoude, dat zy integendeel dezen wortel meermaalen onvoldoenend vindt, om den taaijen flym uit te werpen, en dat men veel gelukkiger flaagt, indien men 'er den braakwynfleen of byvoegt, of denzelven alleen toedient, gelyk dit ook door de Heeren armst rong, me li. in, den Hoogleerasr volte len en anderen is aangeteekend. Dat de braakwortel eene meer krampftillende eigenfchap bezitte, is mede niet bewezen, en 'er zyn een aantal waarnemingen voor handen , die het vermogen van den braakwynfleen ook in dit opzigt genoegzaam buiten twyfel ftellen. (*) Dat wyders, de Ipecacuanha zagter dan alle de overigen zynde, geene knaaging der maag of van derzelver zenuwtepeltjes te vreezen zy: indien 'er dergelyke gevolgen uit ©ntftonden, zou men het zeker aan het onvoorzigtig toedienen der fpiesglasmidelen moeten toefchryven, daar zulks by een wel beftuurd gebruik niet zal gebeuren, en ons, hoe dikmaals ook beproefd, nimmer is voorgekomen. Omtrent het Iaatfte bewys, dat de braakwortel, wegens zyne flymfnydsnde eigenfchap, alle de andere braakmiddelen overtrefFe; hierin zal de ondervinding welUgt anders getuigen, daar juist de fpiesglasmiddelen, ten aanzien dier hoedanigheid, door alle Artfen aan het hoofd derflym-

ver-

(«) Vergelyk b. v. de Verhandelingen van het Genootfchap SirvanMs Civibus, D. X. bl, 646, alwaar zulks blykbaar voorkoomt.

M 3