Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24- Stuarts Romeinfche Gefchiedenisfen, I, en II. Üeel.

„ ven zal, waarin gy uwe {toekende moeder verttoot, maar „ dat my , voor aller cogen voor eeuwig van het licht berooven „ zal. - Breekt gy, Befchermgoden van Reutel het hart van „ mynen zoon, op dat zyn inkeer my de gelukkigfte der vrou„ wen maake! Hier voor is my geene opoffering tegroot, geene „ vernedering te laag."

Zo veel zy genoeg om onze lezers eenigzins met den flyl en voordragt van dezen uitmuntenden fchryver bekend te maaken. Ons bïyft dus thands niets meer overig, dan aan. hen nog eenig nader verflag te doen van de wyze, waar op de Heer stuart zyn werk heeft gelieven in te rrichter?;

Zonder zig tot deze of geene voornaame gebeurtenisfen opzetlyk te bepaalen, heeft hy op het voetfpoor van livius, tacitus, en anderen goedgevonden, de Romeinfche gefchiedenisfen in hoeken aftedeelen, en deze tevens in dier voege tragten in te richten, dat ieder derzelven een bekwaam boekdeel uitmaakt. Dus behelst het eerfte deel des werks voor handen , het eerfte Boek, bevattende de gefchiedenisfen van Rome onder het Kamnglyk bewind; en het tweede deel, het tweede Boek, behelzende de kt gevallen van dit gerneenebest ze derd de affchaffing van het Koningfchap tot aan de oprichting .van het Tienmanfchap. Ieder boek is ondertusfchen wederom in voegzaame hoofdflukken afgedeeld, welke ieder een zeker tydvak bevatten. Dus behelst het eerfte boek zeven hoofdflukken , welke de volgende opfchriften draagen. I. Fan de boawing van Rome, tot aan den dood van R omul us: II. Fan den dood van sohulus tot aan dien van r-.uma pompilius. III. Fan den dood van numa totaandien van tullus hostilius. IV. Fan den dood van tullus hostilius tot aan dien van ancus marcios, V. Fan den dood van ancus Marcios tot aan dien van tarquinius den ouden. VI. Fan den dood van tarquinius den ouden tot aan dien van servius tullius. VII. Fan den dood van sf.rvius tullius, tot aan de ontthroonirgvan l. tarquinius den trotschen. Het tweede boek is verdeeid in vier hoofdflukken, welke de volgende tydvakken behelzen ; I. Fan de verbanning van- t a rqui n i u s , tot aan de:ze!fs geheelen nederlaag en dood. li. Fan den dood van tarquinius tot aan de aanfielling van Gemeensmanmn. III. Fan de aanftelling van Gemeensmannen tot aan de eerfte voorftelling van eene verdeeling der landeryen. IV. Fan de eerfte voorftelling der Landverdeeling tot aan den ondergang ócfabiers, — Gaarne hadden wy gewenscht, dat de fchryver den inhoud van ieder hoofdftuk aan het begin van het zelve geplaatst had; hetwelk zyn werk geenzins omfierd, en veel tot gemak van zynen lezer toegebragc

zou

Sluiten