is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wes voorfz is, communicatie gehouden, ende eendrachtelijck gerefolveert , dat henlieden niet mogelijck en was hier in vets tc refolveren, voor eerft cn alvoorcn rapport gedaen te hebben elcks in den haren, ende het felve gedaen hebbende, dat fy dan vergaderen fouden in den Hage, ende indien als dan eenige fwarigheydt bevonden werdt, daer van noodc af foude wefen, den Stadthouder te adverteren , fouden 't felve * doen, ende namen dagh omme in den Hage in de Herberge te vergaderen den feventhienden defer Maendt; welcke antwoorde my belaft werde den Stadthouder te feggen, fulcks ick oock ten felvcn dage ghedaen hebbc.

Odem, is ter begeerte van die van Amftcr. dam my belaft, by de Staten een Requefte op haren naem te "maecken, .omme ccnen Jacob Remmerfz, Schipper uyt Waterlandt, by die van Schotlandt overvallen was, ende voor de fomme van vijf hondert Goude kroonen, daer hy op geranconncert was, in oftagie hadde moeten ftellen eenen Jan Dirckfz; fijnen Neve, de felve Jan Dirckfz, volgende den accorde, tuffchen de Keyzerlijcke Majefteyt ende die van Schotlandt ghemaeckt kosteloos ende fchadeloos ontfangen fouden mogen werden , welcke Requefte ick oock ten felven dage gemaeckt, ende den Praffident gekvert hebbe.

T)en i. September.

Gedeputeerden,dachen niet mogelijck en was hier in te refolveren ,,&c.

El. 4li

Jacob Remmerfz, Schipper uyt Waterlandt, by die van Schotlandt overvallen.

Ven