is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45r ) 1553.

den s.

Den 5. October, 1553.

T~\E voorfz Antwoorde, by den Advocaet Antwoort

gemaeckt, gevifiteert zynde , na een °^er te, weynigh adjeftie gefeydt, de felve fulcks de Majefteyt Maj. van de Kon. over te geven. van de

Kón.

Eodem, is Coebel belaft de voorfz Billet- Biljetten tenjalomme uyt te feynden, de gefchreven nvt te fenRcnte-brieven alommc te doen bezegelen den,ende terftont, ende andere te doen fchryven om- de.Renteme te bezegelen, ende met alder diligentiedoen'betecontinueren in de voorfz executieh tegens fegelen. depretenfe vryen.

Eodem, isby de voornoemde Staten gere-Geen verfol veert, dat, indien van henlieden te Hove zegelinge wefende , verfocht werdt eenige verdere 'e doen penningen te verzegelen op het voorgaen- ™orby dc confent van drie hondert duyfent gul-gaende dens, ofte oock op het tegenwoordige con- Refolutie fent van hondert duyfent guldens, 't felve van de niet te accorderen dan na voorgaende be- Statenfchryvinge en Refolutie, die by de Staten in den Hage fal genomen werden.

Eodem, ontfangen van den Heere van As- Drie de" fendelft drie dechargen van den Ontfanger ^l^!1 Generael Boulongne, inhoudende twee en gen^an veertigh duyfent achthondert vijf en taebtigh den Hee. ponden van xl. grooten, en noch van den re van felven Heere van Asfendelft twee gelijcke dechargen ontfangen, inhoudende 65400 ponden ten pryfe voorfz.

F f 2 * Den