Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39)

Juffrouw Wijts, Juffrouw BcrbeleVrancks, Huysvrouw van den ouden Watergrave Jan Weyts , om den voornoemden Numan , den Jorick gebooren Kindeken , te houden ende te heffen als Pete over den Vondte, met wekken ouden Watergrave ende fijne Huyfvrouwe de felve Janneken als Dicnftbode doen ter tydt woonde , ende was fy Janneken in de Zale van den Huyfe van den voornoemden wylen ouden Watergraef, flaendc op de Wollemarckt der voorfz Stede van Mechelen , doen den voornoemden Jan Numan de voornoemde Juffrouw Berbcle, des felfs oude Watcrgraefs Huyfvrouwe , quam bidden tot fulcken fine als vooren , de welcke tot dien tijde oock track tot in de voorfz Zale; van welcke voorfz Atteftatien ick Jan Lettin voornoemt, des verfocht zijnde, by den voornoemden Advocaet der Staten van Hollandt gcëxpedieert ende hem gelevert hebbe defe Notulc ende Aéte, om te ftrecken ende van fulckcr waerde te zyn tot behoef van den geenen daer ende foo behooren fal. Gedaen tot Mechelen den elfden dach van Maert Anno vijftien hondert fes en vijftigh.

Onderteyckent,

J. Lettin.

* r\P huyden den vijftienden van Maert in 't jaer 1556, na't fchrijven van den Rade in Brabandt, voor my Jan van C 4 VHer-

I557-

Den 31. Maeit.

*B1. 16.

Gelijcke Atteftatie van Mr.Jart Hannetön.

Sluiten