is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Requefte, over te geven, omme onder het woordt Acten alle Sententien gecomprehente hebben.

Den 27, tot den 29. September.

TS gerefolveert dat den Advocaet een Requeft fal maecken , omme van de Majefteyt te verkrijgen, dat onder 't woordt, van dat partyen niet gehouden en fouden wefen eenige Aften te lollen, in Oftroy by de Staten verkregen, mede gecomprehendeert behooren te wefen alle Sententien, foo wel diffinitief als provifioneel, ende dat by de middelen van de eerfte Requefte by de Majefteyt overgegeven , midtfgaders by de middelen van de Refolutien, genomen op den acht en twintighften Augufti laetftleden, ende van de andere ftucken, ende foo verre de voorfz Staten 't felve niet en mogen obtineren , alfdan te verfoecken, dat 't felve hem geaccordeert werde nae de expiratie van de tegenwoordige pacht van de Griffie.

TS den Advocaet belaft te feggen Rennoy, dat alfoo Coebel onlanghs moet leveren drie Rekeningen in handen van Numan, omme die te vifiteren , en alfdan by de Staten gevifiteert te mogen werden, maer want de acte van Commiffie principalijck fprekende is op Rennoy, ende in fijn abfentie op Numan, foo én foude Numan niet gaerne daer toe verftaen, fonder te hebben fijn confent, daeromme te begeeren, dat overmidts fijn vertreck nae Brabandt, hy den voorfz Numan 't felve foude willen accorderen, 't welck by den Advocaet den voorfz Rennoy gefeydt zynde, heeft daer inne geaccordeert, ende * gefeydt, dat hy 't

fel-

Confent van Rennoy, dat Numan mag befoigneren op de Reec leerlingen van 't gemeene Landt.

*B1.5<J.

C 238 )

ditatis Families Iiarifcundee, ende dat ten eynde de Weefen niet gefraudeert en werden, noch oock de Wees-kameren vergaen en fouden.