Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557Den 7, to

den

Oftober.

Nopende he. Pondtgeld', geeyfcht by den Tollenaer van Repelmpnde, &c.

t 244 )

wel verftaende, dat by de felve Gedeputeerden niet geproponeert ofte uytgcflagen en 'fal werden, ten zy dat alle de andere Landen , die binnen de Stede van Valenchien ter Dachvaert befchreven zyn geweeft, ende namentlijck die van Brabandt , gefamentlijck by den anderen compareren ende in communicatie treden; dat oock by de voorfz Gedeputeerden niet en fal geproponeert werden, voor ende al eer die geene, die henluyden geprefereert zijn, openingen van hare middelen gedaen fullen hebben; ende in gevalle by de anderen eenige middelen voorgcflagen werden, die de voorfz Gedeputeerden bevinden fullen den Lande van Hollandt niet prejudiciabel zynde, fullen de felve niet mogen advoueren; ende foo verre by andere Gedeputeerden , ofte eenige van henluyden , yet voorgeftelt werdt, 't welck eenighfints foude tenderen tot belaftinge van de Landen van Hollandt, fullen de voorfz Gedeputeerden daer van in den haren rapport nemen, omme 't felve by de Staten in communicatie geleydt zynde, verder laft te mogen gekrijgen.

TS op 't aengeven van die vander Goude , dat den Thollenaer van Repelmonde van de Ingezetenen vander Goude eyfehende was, contrarie de ufantie tot noch toe geobferveert, feker pontgeldt van alle Waren, voor by den Tol varende, waer door fyluyden genoodtXaeckt fouden wefen tegens hem in proces te

tre-

Sluiten