is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I°?)

TNsgelycks heeft Syne Majefteyt van haerluyden op nieuws geëyscht een Beede van hondert en vyf en twintig duyfent ponden, omme daer mede de Rujteren en Knechten, wefende noch onbetaeldt, met den eerften voor een partye te mogen afdancken , gelyck hier na volght:

IV/TYn Heere de Koningh, onfen overften Heere ende natuurlycken Prince, heeft my bevoolen, U, alhier vergadert wefende, van Synen 't wegen voor te houden, dat overmidts de groote begeerte die Syne Majefteyt altydts gehadt heeft omme tot eenen goeden Peys te geraecken, foo wel tot den gemeenen welvaren van 't geheele Chriftenryck, als tot verlichtinge van Syne Landen en Onderfaten, dewelcke groote armoede en elendigheyt geleden hebben, uyt, faecke van den Oorlogh, in defe Landen van hervvaerts over foo veele en lange jaren geregeert hebbende, Syne Majefteyt te vreeden is geweeft diverfche communicatien tot verfcheyde Plaetfen te laten houden, federt de maent van Augufty vyfthien hondert acht en vyftigh, tot het beginfel van defe tegenwoordige maent van April; waer uyt, ter eeren van God Almachtigh, 't welbehagen van de twee Koningen, rufte ende verfeeckertheyt van hare Landen en Onderfaten , Peys ende Vreede naegevolght ende gefloten is geweeft.

Ende op dat den felven Peys eeuwighen geduyrigh foude wefen, heeft Syne Majefteyt

'559. 16. April.

Andere Propofitie van Syne Majefteyt aen de Staten gedaen, van een Beede van hondert en vyf en twing duyfent ponden. <