Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *49 )

onder den Hove van Hollandt, ende dathy beyde de voorfz Partyen fal adverteren van' de voorfz loflinge en confignatie, die alsdan voor den felven Hove lullen mogen disputeren op de preferentie van de voorfz geconfigneerde penningen.

r\V de Requefte van den Prior en gemeene Conventualen van Roomburgh, is gerefolveert voor Appoinétement te ftellen, dat alfoo by metingen bevonden is , dat onder de hondert en derthien Margen , toebehoorende den Convente van Roodens, begrepen is die plaetfe daer de Kerck en'tHuys op ftaet, groot fes Margen en tachtigh Roeden , mitsgaders oock haer Bleyckvelt, groot een Margen twee hondert acht en feventigh Roeden , ende dat f\ in den jare vyfthien hondert drie en vyftig genooten hebben exemptie van den Thienden Penningh, van dewelcke feven Margen drie hondert acht en feventigh Roeden, dat daeromme de Supplianten van gelycken exemptie fullen genieten van den Tienden Penning vai den jare vyfthien hondert feven en vyftigh, van de feven Margen drie hondert acht en fe ventigh Roeden, ordonnerende den Ontfangei van 't Gemeene Landt, Mr. Aernout Coebel, haerluyden ten dier caufe te laten ongemole fleert, dan die van Dordrecht namen hier oj rapport.

U Odem hebben op 't verfoeck van Corneli Janfz de Man, verfoeckende afliltentie vai de Staten , gerefolveert d'Edelen, Delft ei Q 5 Gou

'552-

uenj.Sept.'

Pag. 107.

Requefle van den Prior ende Conventualen van Roomburg.

I

; Cornelis l Janfz de Man ver1 foeckt afli-ftentie van

Sluiten