is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 461 )

culatie van de Majefteyt felver, niet hondert negen en tachtigh duyfent guldens; confidererende mede , dat de Staten van Hollandt voor den laetften Oorlogh niet gecontribueert en hebben tot defenfie van den Landen dan hondert duyfent guldens jaerlycks, mits genietende hare gratie, daer op de Majefteyt heeft moeten draghen drie en twintigh duyfent drie hondert negen en veertigh ponden jaerlyckfche Renten, tot fyne Majefteyts Voorfaten verfoeck byhet Landt verzegelt, ende dat wel te gelooven is, dat het Landt van Hollandt nu na den Oorlogh, door de groote exorbitante ende exceifive Petitiën , die f5 den Oorlogh gheduyrende geconfenteert hebben , ende noch groote merckelycke fommen van penninghen refteren te betalen op P-enten gehaelt, niet rycker en zyn dan fy waren voor den Oorlogh, ende dal henluyden by Acte ende Confent van de nonennale Beede hoope gegeven is ghe weeft, dat fy jaerlycks fouden volftaen midts alleen contribuerende tot defenfie vai den Lande, de fomme van feven en der tigh duyfent vyf hondert guldens, noch tans overgeleydt hebbende de middelen vai de Propofitien henluyden van weghen d< Koninghlycke Majefteyt , de Hoogheyd van de Hartoginne van Parma, ende nocl by de Excellencie van myne Heere dei Prince van Orange, Stadthouder van Hol landt, gedaen, hebben in de plaetfe van d feven en dertigh duyfent vyf hondert gul

den

156O'

t