Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lp. Dec. de Staten fijne Majefteyrgeprefent^erc.

Refolutie om weder andere Requefte aen de Finantie over te geven tegens de felve.

Pag. fr.

Refolutie om te verkrygenm'euweEx-1 ecutorialen.

]

Laft aen den Ont- ^ fanger Aer- ( nout Coebel gegp- ■ ven om dec Acte van £ Commiiti- t mus te leveren den e Prajljdent t

( 534 }

hoeren de Staten ende die van Sevenbergen, omme op eenige taux geftelt te worden in de Schiltalen , gemerckt fy beducht waren naer .uytwyfen der Brieven daer van zynde, op welcke Requefte Appoinétement gefteldt was luttel tot contentement van de Staten: Soo hebben de voornoemde Gedeputeerden gerefolveert, dat den Advocaet van het Landt fal gelycke Requefte , weder eerft boven reyfende , prefenteren aen de Hoofden, Thefaurier, ende Commiien van de Finantie van de Majefteyt, gemerckt defe faecke van fettinge op feeckere Schiltalen, verhooginge ende verlichtinge van gratiën , by die van de Finantie gemeenlyck eeiaen wert. b

Is insgeïycks ten felven dage gherefolveert, lat den Advocaet fal overgeven Requefte, omne te verkrygen nieuweExecutorialen, volgende ie Minute daer van gemaeckt; ende dat overmts de Deurwaerders van den Comptoire van t Landt, en eenige nieuw Ommeilagen in de aetfte executie niet genoegh uytgedruckt en cyn, - -

Ten felven dage is mede gelaft den Ontfan;er Aernout Coebel, dat hy fal leveren in hanlen van den Prajfident van Hollandt feeckere \&e van Committimus van de Majefteyt, in lat0 den by de Staten verkre-

en, ende tot noch toe onder den Advocaet,. verleden, ftil gelegen, by de welcke den Raedt eauthorifeert werdt, omme voor henluyden i doen roepen alle de geene, die eenige ex-

emp-

Sluiten