Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER. DE GENEBZINGE DER BREUKEN» i«j

bevind, en aan eene ftrenge, naauwkeurige, en fchraale leevenswijze te houden, alleen genoegzaam om de uitputting van vogten voor te komen, gepaard met herhaalde aderlaatingen, en toediening van eenige zagte buikzuiveringen. Hier door worden over het algemeen de kragten varmindert, men maakt de deelen zagt, en met het geheele lighaam te vermageren, doet men ook het dannfcheil en het net, mager worden, welker groote uitgebreidheid, ket voornaamfte beletfel voor de herftellin? maakt,

Het VS ♦fceer gemakkelijk-, de deelen te doen binnen gaan, en na dat zij herileld zijn, is het niet moeijelijk, om ze ■ in te houden, daartoe moet men, nog drie a vier weeken op de voor» befchreven wijze voortgaan, en veiligheidshalve, de plaats der Breuk ftoven met een af kookfel van eiken bast, gemengd met eene gelijke hoeveelheid rooden Wijnmoer en een zestiende gedeelte:

geësc

s (6) Welke plaatfing van. het lighaam onder de geneezingsbehandelingen der Breuken , zekerlijk eene der voortiaamfte en eerfte plaats verdiend, als men. in aanmerking neemd , dat de regt opftaande ftand van het lighaam, eene der oorzaaken is van Breuken, inzonderheid aan het beneden (le gedeelte.van den onderbuik, waar aan niemand twijfeld.

.B 2

Sluiten