is toegevoegd aan uw favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■—-*> 95

en zekerlyk van doorluchtten huize moeten zyn geweest.

Behalven alle deze Merkwaardigheden ,dic wy binnen Tours zagen, gingenwyookrhaa* ren omtrek bezigtigen ; onder anderen twee mylen daarvan daan, de onderaardfche Grotten , waaruit het water geftadig vloeid en zich in fteen verandert, hoe heet het jaargcty ook mag zyn. Wy vergaten ook niet de beruchte Abtdy van Marmontiers , als bevattende veele zeldzaamheden. Dit Klooster ligt aan '£ hangen eener Berg, en is befloten in zyne Muuren, gelyk eene Stad, met fchoone Wyngaarden beplant, van waar de Wyn door loods pypen of buizen , tot in de Kloosterkclders werdt geleid. In de Kerk zelfs , bewaard mende Heilige Olie , waarmede Henrik de IV. gezalft zoude zyn , en waarvan men ons veete wonderen verhaalde. Men liet ons ook alle de Vertrekken van het Klooster zien .nevens debeide Eetzaalcn , waarin verfchcidentlyk gefpyst wordt, in de :ene op de vette en in de andere op de magere dagen; als mede de byzondere Slaapkamers , zo voor dc oude als nieuw aankomende Kloosterlingen; doch de Monnikken, hebben 'er ton -wtgemeen