Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal Heeren van allerlei foort voorkomen» Hy bleev als een ftom beeld roerloos aan de post van de deur ftaan, niet wetende, of hy zou blyven ftaan of vallen; echter vereifchte het de wellevendheid , van het Gezelfchap te moeten groeten, 'twelk over'talgemeen , met de diepfte ftilzwygenheid wierdt beantwoord, terwyl niemand deraanwezenden moeds genoeg fcheen te hebben , om elkander naar 't een of ander te ondervragen. Nochtans kon men uit de omftandigheden genoeg afmeeten, dat 'er iets hieêr als gemeens zoude voorvallen, overmits de tafel voor negen perzoonen fcheen aangeregt te zyn ; tot vervuliingvan welk getal, de fchoojne Vologe noch maar fcheen te ontbreken.

ïtfadatdeez' Pantbomimc omtrent een kwar■tieruurs had geduurt, zag men het voorwerp .van elks aandagt, in een bekoorlyk nachtgewaad ; met een Vorftelyke houding de Zaal intreden; die, na zich van het gantfche geaelfchap , de vereifchte plichtplegingen te hebben zien betoonen, haar' Gasten, met een vriendelyke glimlagch , verzogt, zich aan ta« fel te willen zetten; alle welke omftandigheden , onder nieêr of min wellevende ver-

fcho-

Sluiten