is toegevoegd aan uw favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de zaak ra 't einde ernftlg zoude konnen worden , viel eene list in , van welke zy zich goede gevolgen dorst voorfpellen.

„ Ik bidde'u , Myn Heeren, zei ze met „ een gezaggevende deftigheid , zeg my eens „ wie gy wel denkt, dat Juffrouw Adeline „ van u beiden tot Gemaal zoude nemen „ „ wanneer zy genegen mogt zyn te hu„ wen ? — Om die twyffeling te beflegten , ], zyn wy eigentlyk hier gekomen , gaven „ zy ten antwoord: fn Zo dat zy dan tot den Overwinnaar zoude moeten befl«iten ? nm hernam Rozali*; byaldien gy van dit begrip „ zyt, Myn Heeren, vervolgde zy, doedl „ gy dwaas elkander den hals te willen breken , want die haar 't minst behaagde, zou„ de kunnen overblyven ; daarenboven, al ,' was zulks zo niet, gy kunt wel begrypen,1 „ dat Juffrouw Adeline zo ontaard van eer en deugd niet is, om haare hand aaneen "„ Moordenaar te willen geven. Dus zoude ik ., u raaden, uw voornemen te laaten vaaren. I en ftellen aan de keuze uwer Minnaresfe* „ om de uitfpraafc over uw beideï lot te n doen.",

na