is toegevoegd aan je favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$00 «ff

Deze minnenydige Vriendin, in wiens vaL fe Vriendfehap ik ongelukkiglyk kwam té deelen, eindelyk het uur gebooren ziende, Waarin zy het onweêr over myn onfchuldig hoof meende te konnen doen uitberflen, had my onmiddelyk zo vast aan haare belangen weeten te verknogten, dat wy byna onaffcheidelyk van elkander wierden , en ik menig nachtje aan haar huis kwam door te brengen , in die tusfehentyden, dat myn Vader piet den Baron deQerval, ter verrigtinge van eenige noodwendige zaaken , zich op de Landgoederen van den laatstgemelde bevond, en myne andere Reisgenoten in afzonderlyke Gezelfchappan gewikkeld waren , vandewelken, ik, ter bclieving myner zogenaamde Vriendin, my wist te verfchoonen.

Op een nacht, dat ik my wederom ten haaren huize bevond , en my reets fe bedde hadde begeven , in afwagting dat Roxelane, die om eenige huishoudelyke zaaken , nog een oogenbli.k veinsde afwezig te moeten blyven , by my zoude komen ,'begost ik ongevoelig in te (luimeren; wanneer op 'tzelfde tydfiip,, d^t ik iemand by my in *t bedde voelde Happen , zich een Toneel voor mynè

oc-