is toegevoegd aan je favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

002

keloos en met de klem in de mond , alles om my heen met een verwildert oog aanfchouwde en het in den éérftcn opflag een droom dagt te zyn,

De Marquis dus godloos verrast, en even 20 verwezen van my te zien, als ik hem , en van al het geene hy verder zag gebeuren , fprong verwoedelyk ten bedde uit: Ver„ vloekte Hydra! riep hy, (het gantfche „ vertrek rond ziende', of hy Roxelane niet ,, konde ontdekken) Gedrogtelyke Slang / „ waar zyt gy, cat ik u onder myne voc„ ten verplettere.' Is het nog niet genoeg, „ uWehelfche lusten aanmy teboeten?Moet „ gynogmeêranderen in 'tverderf fleepen, „ en deze onnozele en onfchuldige Maagd, ,, aanuwfnood gedrog en boosaardige minne-

nyd, ten prooi geven?"

De verilagcnheid in welke zich alle deomftanders bevonden, is ligtelyker zich te verbeelden , dan te bcfchryven. De verwarring en misnoegdheid was algemeen , en niemand wilde naar myne vcrontfchuldiging, zo min als naar die van den Marquis, zyne ooren leenen. Men hield ons al te fterk ver-

dagt;