is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwste poëzij.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

H3

Gi) aarzelt, Sultan! wilt ge ons allen doen verderven?

A L A D IJ N.

Meldt mij den daader flechts, en ijilings zal hij fterven.

Olintes! zorg dat gij terftond dien ichenner vindt.

'k Beveel het u, als vorst; en fmeek het u, als vrind.

OLINTES.

Ach, Sultan ! dat uw toorn de onnooslen niet doe beeven!

A L A D IJ N.

Ik eisch den daader flechts, en hij alléén zal fneeven. Zorg dat gij hem ontdekt. Zoo niet, bij Mahomet, Ik zweer...

0 l 1 N t e s. Zweer niet, o vorst!

ZESDE T O O N E E L.

ALADIJN, CLORINDE, HERNIClë, ARGAN-

tes, ismenor; Wachten.

A l A D IJ N.

Hoe ftaat gij dus ontzet?

ISMEN O R.

O Sultan! Sultan! laat ge uwe oogen zoo verblinden! Poogt gij den booswicht door een' Christen juist te vinden?

A L A D IJ N.

Hoe, wien verdenkt gij dan ? ontdek het mij met fpoed.

1 S M E N O R.

Olintes.

CLORINDE.

Hemel!

A L A D IJ N.

Hij, zoo zuiver van gemoed ? ... H