Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 234 >

lens bij een volk te zien hervoordfpruiten, 't welk zich zei» ven genoeg veragt, om in de flavernij te kruipen. Welke liefde voor 't gemeen welzijn kan toch die ellendige volken bezielen, die de rijkdommen van het gantfche gebied, door een eenig mensch, met deszelfs gunstelingen zien verflinden? Alle nuttige bekwaamheden worden uitgedoofd, en eene belachlijke zwier of eene beestagtige verkwisting vervullen derzelver phats. De ftaat, door de vernietiging der wetten uit elkander gewrongen ,- beftaat alleen in fchijn , en deszelfs in de daad reeds van een gefcheiden deelen vallen, bij d» ligtfte botzing, in ftukken.

Cleon. Zouden de burgerlijke lichaamen niet als de natuurlijke de zaaden hunner aanftaande ontflooping met zich omvoeren ?

1 k. 'Voorzeker cleon! De wijste wetgever moet zich niet vleien van dien ftaat, welken hij wetten gaf, op eeuwige grondflagen te zullen vestigen. De driften, fchoon ook door duizende banden beteugeld, knaagsn dezelve ongevoelig, en baaren ten Iaatften die ondsugden, welke den ftaat fchielijk 't onderst te boven keeren, of welke, • onder de begunstiging van een langfaam en trapsgewijs bederf, de overheerfching, dis de dood van een gemeenebest veroorzaakt, te voorfchijn biengen.

Cleon. Wat moet dan een wetgever doen? Ik. Hoewel hij niet kan hoopen, om zijne burgers eeuwig vrij en gelukkig te zullen maaken, kan hij echter, door den ftaat eene fterke gefteldheid te geven, denzelven eene duurfaamheid van veele eeuwen verzekeren , en de wetten in dier voegen met de zeden te verbinden, dat zij langen tijd der burgerlijke vrijheid ten fteunfel verftrekken. Hij boezeme aller harten eene verftandige liefde voor de vrijheid in; Hij prente de gehoorzaamheid aan de wetten en de liefde tot de gelijkheid diep in dezelve: Bezit hij de kunst om deze deugden in

da

I

Sluiten