Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< '235 >

de zielen zijner Burgeren"in te drukken, dan behoeft hij i)iet te vreezen, dat de dwinglandij haar affchuwlijk hóófd langen tijd zal durven opfteken. c .

Cleon. De Regent kan door zelf de wetten te betrachten, veel toebrengen aan de eerbiediging der wetten.

Ik. Hij kan geen veiliger middel uitdenken, om de menfchen agtenswaardig en onbekwaam te maaken, om iets.te verrigten, 't welk de edelheid hunner ziele zoude fcbandvlekken, dan hun te overtuigen, dat hij geheel en al met dezelve vervuld is. Hij moet tcgens de leden van een gemeenebest altijd, als tegen vrije lieden, fpreken, en hun hier door overtuigen , dat 'er niets is boven de waardigheid van een' burger.

Cleon. Zulke Regenten leeren door daaden.

Ik. De dienaars der wet moeten, in 't oefenen der plig- ■ ten van het overheids ambt, altijd denken, dat zij huns gelijken gebieden; alle trotsheid, alle gemaaktheid, om zich van 't volk te willen onderfcheiden, zorgvuldig vermijden ,• den geringften mensch integendeel met oplettendheid behandelen, om dat hij zo wel een Burger van den ftaat is als zij, om dat hij ,in die hoedanigheid, niets boven hem verheven kent dan het lichaam des volks. Dit wettigt noch de flaauwhartigheid der Overheidsperfonen, noch de ftraffeloosheid der kwaade burgeren, uit hoofde dat de verdraagfaamheid der ondeugden een misdaad van hem is, die de zorg is toevertrouwd om dezelve te ftraffen, en dat de deftigheid en geftrengheid tegens de boosdoeners der zulken eigenfchappen zijn, door welker mond de wet zijne godsfpraken bekend maakt.

Cleon. Door den burger te eerbiedigen zal men hem ook verpligten, zich zeiven eerbied toe te dragen.

Ik. Men zal hem een weêrzin van die neigingen inboezemen , welke de ziel bekrompen maaken , en hem in fta >t ftellen, om grootfche dingen te bedn'jven; de harten zullen zich voor den indruk openen, welke men dezeive wenschre ë 2 te

Sluiten