is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<% 226 >

naar pinetti niet gehouden, diq niet meer dan een vaardig werktuigk'unitenaar was?

Ik heb het bij ondervinding, dat nog heden ten dage veele lieden van geboorte en opvoeding raadplegen met waarzegfters en waarzeggers, wier gelaad en kleeding een afkeer moest veroorzaken. — JVleisjens, die door wellust vervoerd worden, willen gaarn weten, of zij nog eens zullen trouwen, hoe veel mannen en kinderen zij zullen hebben, en hoe het met

haar in de waereld al gaan zal. Ik ben eens mede naar'

zulk een waarzegfter geweest, om eenige waarnemingen te doen. 't Was een oud wijf, geel en berimpeld van vel,hadt een' vreeslijken oogopflag, en eene geheimzinnige houding en gelaadstrekken, zij dcedt de jonge juffrouw eenige vragen, en wel naar haar ouderdom, afkomst, woonplaats, familie, enz. — vervolgends deed zij eenige wondervertellingen — onder allen, wat zij al voorfpeld hadde en hoe alles vervuld was. — Zij keek ondertusfchen het jonge fchaap fterk aan, en befpeurende, dat zij haare verbeelding verhit hadde—. maakte zij een - aanvang — keek in de handen van het meisjen-— haalde eenige Kopjess vaor den dag,.maakte daar over eenige figuuren — en zeide eensklaps: „ nu weet ik het ai! Dame/ gij zult over zestien maanden trouwen, doch niet mét dien Heer, die op u nu verliefd is, die zal fterven, gij zult twee kinderen bij uwen eerften man hebben, en dan weduwe worden; na hem zult gij nog twee mannen hebben, en daar bij nog acht kinderen, die meest voor u zullen fterven — en gij zult zeer oud worden." » De Juffrouw was wel voldaan , gaf die oude feeks twee rijksdaalers, en wij vertrokken. Ik ftelde haar de dwaasheid van deze voorzegging

voor, haare verregaande ligtgeloovigheid — doch ik vermogt niets bij haar , zij geloofde het, en, offchoon het reeds drie jaaren geleden is, ziet zij nog uit naar de vervulling. — Een zeker fchrijver merkt te recht over deze fchepfels aan :

„ Wan-