is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conventie worden toegezonden. Is het nodig, dat daaromtrend decreten worden gemaakt, zo (laan de Jacobijnfche leden der Conventie voor, hoe die behooren te zijn, en gebeurt het dan, dat deze een tegenfpraak ontmoeten, die de uitkomst onzeker maakt, zo komen de afgevaardigden van de Sans-culottes, om door hun getier en gefchreeuw dezelve van de Conventie aftedwingen,

Men behoort evenwel de Jacobijnen van onderfcheiden tijdperken niet over eene kam te fcheeren; ik neem drie tijdperken aan.

Het eerfte is zoo oud als de omwenteling, en eindigt met de ontbinding der Conftitueerende Nationale Vergadering in het jaar 1791. Eenige honderd van hun beste leden verwijderden zig nu van Parys, en werden van andere honderden, die nog eenigen tijd bleven, gevolgd, en met hun verwijderden zig regtfchapenheid, edelmoedigheid, kunde, waereldkennis, vaderlandsliefde, redelijke zugt voor vrijheid, en wijze grondregelen; de beperktfte talenten,ftreeken, en eene wilde vrijheidsdweperij bleven bij het uitfehot des gczelfchaps. Bij deze gelegenheid vertoonde zig Robespierre, en het gelukte dezen ellendeling, dezen veragtelij-. ken jahhagelsredenaar zig te verheffen tot een hoofd van dit gezelfchap, een post, dien hij eerst door bedrog en list, en daarna door bloed en moord tot hiertoe behouden heeft.

Deze heerfchappij, die Robespierre in het begin met Pethion deelde, was het begin van een tweede Ujdperk, Binnen korten tijd voegden zig bij het ag.

Q 5 ter-