Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land, Venetien en Genua bleven, onder allle Europifche Magten, alleen onzijdig.

In Frankrijk namen regeeringloosheid en verWarring meer en meer toe. De beide partijen, de Girondisten en Maratisten Itreeden om de Opperheerfchappij over Frankrijk, om het voorregt, Frankrijk ongeftraft te mogen plunderen. De Girondisten hadden in het begin vrij lang de overhand, en de meerderheid in de Conventie. Zij drongen zelfs een decreet van befchuldiging tegen Marat door. Marat zelf werd voor de revolutievierfchaar geroepen, van denzei ven vrijgcfproken, met lauweren gekroond, en zoo in triumf van het juigchend gepeupel na de Conventie tcruggebragt. Het bloedgerigt, dat Marat vrijfprak, liet daarentegen dagelijks dille en onfchuldige Mannen, Vrouwen en Kinderen, wegens onvoorzigtige gezegdens, of alleen wegens verdenking, of ook wel, om hunne rijkdommen te kunnen roven, door de guillotine, terdoodbrengen.

De aanklagt van Marat maakte zijne aanhangers woedende; en zijne vrijfpraak en triumf verbitterde de Girondisten niet minder. De wederkeerige haat nam dagelijks meer en meer toe, cn eindelijk kwam het tut een ftrijd, die niet anders, dan met den ondergang der eene partij kon eindigen. De Maratisten waren magtiger, dan de Girondisten, dewijl zij de gewapende Magt van Parys, aan welks fpitfe Santerre Hond, en de Municipaliteit, wier voorzitter Pache was, op hunne zijde hadden. De Girondisten hadden niet

veel

Sluiten