Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 GYSBRECH T van AEMS TE L,

Het fchynt dat d'overften verblint zyn en betovert, Gysbrecht van Aemstel.- .

Sta op, en heel my niets van alles wat gy weet. Vosmeer.

Nu ben ik immers vry van Hollants dieren eedt;

En Egmont kan my hier niet heeten of verbieden.

Hy drcigtme met de doot, en perftmê hier te vlieden.

Myn aeriflagh is mislukt, en ydcl en onnut.

Heer Gyzelbrecht, gena. ik geef my in uw fchut.

Gy kuntme,wiltge Hechts een vrient en vader ftrekken ,

Naerdien ik u 't verraet volkoomen wil ontdekken,

Eu hoe't gefchoren lagh,in's kryghs geheimenraet,

Tot ondergang vanfu; en uwenheelen ftaet.

Gysbrecht van Aemstel. (keu.

Ontbint den knecht,-zoomaghhyonverhindert fpree-

V o s m e' e r.

Dc bopliên wenfehten elk het leger op te brceken , Naci-dien met ftorm pp ftorm, en endeloos gevecht, Het heele ronde jaer, niet meer was uitgerecht Dan moeite en volk gefpilt, en tyt onnut verlieten: Het welk zomenighmael den velthcer weit verwceten; Een fmaet die laftigh viel: en hiel hem niet verplicht £yn eer en eédt, hy hadt zyn anker langh gdJieht; En och, of't waer gebeurt een goede wyl te voren , My waer dit ongeluk noch onheil niet befchoren: Want't is een maeut gelcên,datik hem heimlyk riedt Te maeken, op myn woort, een einde van 't verdriet; En zoo hy was gezint een luttel volkx te waegen, Ik'wou hem in de ftadt op bey myn handen draegen, , En flappen zelfs voor aen,en maeken hun het fpoor. }k opende myn wit, en floegh het middel voor. (men, 8k Had zomwyl door de graft,by duilter nacht,gezvvomEn al de wacht befpiet, en 'tgroot rondeel beklommen, Dat aen den hoek van 'c Y uw fterke ftadt bewaert. Hier lagen bylen in, en ander krygsgevaert.

k Nam

Sluiten