Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H HET ZYDEWÉE. $. 879.

ming veroorzaakt word, en de vaste deelen des Lichaams o-erimpeld worden; en daarom krygen die geene, die zig overmatig 'in hunne levenswyze aan geestagtige dranken; en voornamentlyk aan de Eranaewyn overgeven zeer dikwils en zeer hevig het zydewée , gelyk TrMUrm opgemerkt heeft \q). Ik heb in dronkaarts dikwils de derde of vierde dag reeds een dodelyk zydewée gezien.

Zelden zuur opruspende. Hippocrates heeft in zyne korte ftelHogen (r) het volgende : die zuur opruspen, worden zelden door het zydewée aangetast, en ter plaatfc, daar over de ziektens van zelve door het zuure vogt vootkomende gehandeld wierd, heeft gebïeeken, dat gebrek aan goed bloed, zwakte der vezelen van het zamenftel der vaten en ingewanden, als ook gebrek aanNatunrlyke Beweging (Ziet §. 61. \ met regt onder de oorzaken der zuure fcherpheid gerekend worden, en het is klaar uit het vorige o-eze^de, dat zodanige Lichamen het minst aan ontftekende°ziektens onderworpen zyn : waaruit de reede deezer korte fpreuke gemakkelyk verftaan word. Want naar dat Helmontius vasthield Jiad (0 , -dat het vyand'lyk zuur, in het Ribbenvlies als een doorn vastzittende het zydewée veroorzaakt , hebben de Geneesheeren die van dit gevoelen waren eene geheele andere uitlegging van deeze korte fpreuk gegeven. Want zy beweer* den dat die geene die zelden zuur opruspten daarom dikwerviger door deeze ziekte wierden aangetast, om dat dit zuur in het Lichaam wederhouden zynde, met het bloed vermengd wezende, oorzaak deezer ziekte was. maar hoe verre dit gevoelen van den regten weg afdwaald, zal genoeg blyken uit de hier naaraantehale.ne oorzaken van het zydewée, als ook uit de geheele Befchrvving deezer ziekte. 3

Tot ontftekende ziektens overhellende, welke deeze zyn ïs

in

(q) De Pleuritude. pag. 4.

(O Sdct: VI. No. ff. Chartdr. Tom. IX. pag. 560. CO In Capitulo jkura furem.

Sluiten