Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p.30 *DE ONTSTEKING DER LEVER §.947.948.

beb ik in korten tyd zien fterven, welks een zwaren aftgang hadden, maar men moet opmerken, dat Galenus door een verouderde knoestachtige verharding, hier niet verftaan heeft die, die nu reeds jaren lang geduurt had. het fchynt zeer bewysbaar, dat die geene, welke de verharding, nu in kanker ontaardende, het fcherp bloedwater in de ingewanden ftortende , een ongeneesbaare en fchielyk dodelyke overmatige buikzuivering te weeg gebragt had, fchielyk door deeze ziekte geftorven zyn.

y. 94.8. \J\aar indien maar in een klein gedeelte der ÏTI lever zodanige kleine ontfteking is blyven zitten, zal zy oorzaak zyn van de fteen, kleine verharding, puistjens, kleine zweer; welke door zich zélve weinig, maar van de koorts verzeld veele kwalen voortbrengen.

De ontleedkunde heeft geleerd, en vooral de infpuitingen van Ruischy dat het maakzel der ingewanden uit het zamen weefzel der vaten zamengefteld is , welke de oude Geneeskundige voor een wanfchapen bloed-ingewand gehouden hebben: maar in de deelen van het menfchelyk lichaam, op deeze wyze bereid, zien wy door het vergrootglas duidelyk, dat de-vaten door de bynaar uit ieder punt gefchoten takken te zamen gemeenfchap hebben , en dat dus, een lichte verftopping in zekere plaats ontftaan , ai de beweging van het levend vocht , door het aangedane deel, niet ten eerften afgefiieden word, maar door andere vrye takjens der vaten, door ineenwikkeling gemeenfchap hebbende, een weg gebaant word. maar dit wierd vereischt, op dat door een lichte verftopping niet ten eerften de werking der ingewanden grotelyks zoude kunnen kwetzen. indien dierhalve zodanige ontfteking in een klein gedeelte der lever vastgezeten heeft, zal zy geene grote kwalen voortbrengen, en word daarom, nauwlyksbekend zynde, verzuimd; wanneer zy nogthans in de aangedane plaats gelyke uitwerkingen voortbrengt; hoewel kleindere, als een hevigeont-

fte-

Sluiten