is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 'T GRAVEEL.' fegpg

delyk, ook koude der uiterfte deelen. doch hy voegd by het alhier dus aangehaalde : welke toevallen, offchoon niet altyd in alle, ik nochtans altyd in my zeiven ondervonden heb, maar in de ne* derdaling der fteentjens door de pisleider, op welke tyd te weten de zamentrekking der pisleider het grootfte is. indien het beloop der pisleiders ten opzichte der zaatvaten en de affcheiding der vaten van de onderbuik in de tafels van Euftachius word opgemerkt ■{h), zal het gemakkelyk blyken, dat de Iteen door de pisleider afdalende, deeze vaten kan drukken en prikkelen ; als ook het zaad aanbrengend vat, dat van de teelbal, tot de zaadblaasjens opklimt.

Door darmpyn enz. Vooral indien de ziektezeer hevig is; want alsdan, de zenuwen geprikkeld zynde welke door alle de buik-ingewanden verfpreid zyn, ontftaan die allerergfte toevallen, o-elyk terftond §. 995. gezegd zal worden, dit is de reeden waarom Galenus , gelyk te voren §. 963. aangetekend is, gezegd heeft, dat het kolyk en de darmpynen moeilyk van de_ontfteking der nieren onderfcheiden worden; maar dit brengt weinig nadeel toe, aangezien zy in 't begin der ziekte de zelfde geneeswyze vereisfchen, gelyk naderhand uit de geneeswyze van 't graveel zal blykem de zelfde moeilykheid heeft Aegineta (i) ook erkend, vooral wanneer deeze ziekte door de fteen der nieren , in hat bekken of de nauwigheid der pisleider bewogen, ontftaat; want als dan volgd 'er fchielyk een hevige prikkeling van alle de zenuwen der buik. maar in de beginnende ontfteking der nieren zyn alle deeze toevallen zeer zelden ten eerften aanwezende; maarzy volgen gewooniyk op, wanneer de ziekte vermeerderd: waar door een brandende ontftokene pyn der plaats alwaar de nieren gelegen Zvn,te gelyk met een moeilyke pislozing, die tekenen geven zul-

J ' len3

(70 Tab. XII. Fig. 1. & 3. & Tab. XXV. © Lib. III. Cap. XLV. pag. 46. & 46 verfa.