Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§, ioic. D E BEROERTE. $1?

wonderlyke wyze geftoord, en die wreede en altyddurende ylhoofdigheid komt te voorfchyn van een fcherpe koorts verzeld ; gelyk in de befchryving der razende koorts is gezegd geweest, dit kwaad toenemende, de vaten door het ontftokene bloed uitgezet en gezwollen, de kleindere naburige te zamendrukkende, word de vrye doorgang der fappen door de vaten belet, en op die allergrootfte razernyen volgd een diepe flaap (ziet §. 774.), en eindelyk dc in korten tyd dodelyke beroerte zelfs, men moet dus met grote zorg op die tekenen letten, welke te kennen geven dat dit kwaad te vreezen is, opdat men hetvoorkome, aangezien de beroerte, wanneer zy door deeze oorzaak ontftaan is, zelden ofte nooit genezen word. edoch dit word vooral gekend door de roodheid en gezwollenheid van alle die deelen , door welke de buitenfte krop-flagader het bloed aanbrengt: want hoe meer de doorgang door de takken der inwendige krop-flagader, door de hersfenen verfpreid, belet word, zo veel te meer worden de voortduringen der uitwendige krop-flagaderen, door de uitwendige deelen van het hoofd verfpreid , gedrongen, men zie na, het geene in de verklaringen §.741. en §. 772. hier over gezegd is.

y. Te voren §. 43. is aangetekend, dat het dikfte gedeelte van 't bloed, het rode te weten , natuurlyker wyze alleenlyk in de flagaders en grote aders zittende, eenige beweging tot het leven en de gezondheid vereischt wordende, van het hart en de flagaders ontvangt, en aan de overige deelen mededeeld. waar door, zo haast dit rode gedeelte begint t'ontbreken in het bloed, alles kwynd, en traag word, en de natuurlyke warmte van 't lichaam veel verminderd word. dit blykt duidelyk in de vryfter ziekte , in welke die bleekheid door 't gebrek van 't rode bloed, aanwezende is; maar ook tevens een kwyning en traagheid tot alle bewegingen der fpieren , en als een kleiachtige zagtheid van het gezwolle lichaam, zo dra door het gebruik van ftaalvylzel de bloedmaking herfteld word, Begint ook de aangename rode couleur weder op de wangen te komen, de krachten komen terftond

Ttt 3 we-

Sluiten