is toegevoegd aan uw favorieten.

Prometheus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H DE EDELMAN EN DE MANDEMAAKER. veilige,,, wa ,ne r zij zagen dat bij voor hun nuttig kon zijn. In dit vertrouwen begon fcij even vrijmoedig en koelbloedig "IS Mar gew0011tc te ^rken. Hij trok een handvol biezen Uit d:n grond, en zich op de aarde zettende, zondcrde min. fte ontfteltenis te laaten b.ijken , gaf hij hun een teken, dat hü huniets zou verwonen, dat hunne opLttendhei ver. .diende, en ging glimlachende aan 't werk met de gebaarden van iemand, die hun een waardig g.fchenk vervaardigde, De wilden verftonucn hem en hielden z.ch ftü, met de oogea op hem gevestigd, in verwachting, dat zij iets dat zeldzaam en van belang was zouden ontvangen.

De mandemaaker, die met verhaasting arbeidde, had wel haast een werkftuk van zijn beroep gereed; 't was eene fooi* van kroon, kundig van riet gevlochten. Toen (lond hij op, en zich met eene vrijmoedige en eerbiedige houding naar de Wilden wendende, zette hij ten zeiven tijde de kroon op het hoofd desgenen, di.n hij oordeelde de voornaamfte van den troep te zijn. Dit t00ifel gaf zo veel genoeg n aan hem, die 'er meê vei-fierd was, en aan de anderen, die het aanzagen, dat zij, tlkan cr bij «b hand vattende, begonnen te danfen rondom den uitvinuer van dit meefteiftuk, wien zij uit hoof. de yan zijne bekwaamheid alree s aehtt.-n en vereerden.

Alle d_ wiluen komen niet nalaateu te begeeren even zo fiaai verfierd te zijn als hun opperhoofd, en zij betuigden Auniie begeeite op eene zo verftaanbaare en duidelijke wijze,

dat