is toegevoegd aan uw favorieten.

Godts kerke, en haar opperhoofd verdedigd tegen den herderlyken brief van Joannes Jacobus van Rhyn [...]. Uitgegeven ter gelegenheid van den dood van Pius VI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?°2 )

daante vertonen, dat 'er alle de fouten, ja zelfs de ondeugden van het menschdom, cn niet een trek van de Goddelyke hand in te vin" den zy. Overdenkt daar nu by, dat uwe fecte van haren aanvang, en door uwe eerfte ftich

Sfti W rG°dtS Kerk Z0<> ergeriyk a£e: fchdderd heeft, gy Weet hoe St Cyran 'ervan fprak, en gy zult moeten bekennen, dat zV de Pbilofophen en de Ketters de ftoffe in de handen hebben gegeven, om de Propheten door het affchuwelyke van de Kerk,Vdromeren verachters, en de Kerk door de Propheten als het verergerend Babyion uit te fchelden. '

rerhfm ^enfns™<%e en niet minder rechtmatige bemerkingen zal heel uw fanedrin opfchudden , en een kreet van ve^S" ging, zal den naamloo?en befchuldiger, als een gemomde lasteraar met verfoeijingen overladen. Maar myne Broeders! ik zal u als den tyd zal gekomen zyn, bewyzen, dat ik om wettige reden, en geenzins om te lasteren myn naam verzwegen heb. Dat ik waarheden en gene lasteringen gefchreven heb

2°. Zoo men my hier van lastertaal durfde befchutdigen, ik belove u, dat ik myne gezegdcns klaarder, en krachtiger zal bewyzen en met meer gezag van geleerden cn ftaatkun-* nigen zal beftempelen, dan het nrynen tegenflreveren zal aangenaam zyn S

3°- ^ fpieek van bet Janfenisme, het gene door zyn eigen aart cn grondbeginselen den godtlozen alle nodige Openen byze om heel het Cnstendom om verre te werpen En dit er zulke menigvuldige Janfenisten zyn, wetkCls inzichten op die grondbeginzelcn

flap-