is toegevoegd aan uw favorieten.

Godts kerke, en haar opperhoofd verdedigd tegen den herderlyken brief van Joannes Jacobus van Rhyn [...]. Uitgegeven ter gelegenheid van den dood van Pius VI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C **2 >

kerke en hare roemwaardige Clerezie fiondV y Zich zoo verre had laten vervoeren.

Vervolgens verhaalt Hy dat deze Aartsbis-, fchop [gelyk het aangetekend ftaat in de Aften \ van de Franfche Clerezie (ï)] aan die vergaderde Clerezie voordroeg, de condemnatievan de Janfemste Synode van Utrecht, gehouden door hen in het jaar 1763. onder deze merkwaardige uitdrukkingen, dat: „ zulks een een\ s> wï'g bewys z°»de zyn, van de onderwerpt» j „ en aangekleefdheid der Franfche BisfchopC „ pen, aan den Heiligen Stoel; van hunne verJ „ ontwaardiging tegen hét werk van ene Schis„ matikekerki de welke beweert aan de Cathoƒ ,, lyke kerke te behoren, in den tyd dat zy i „ weigert, aan des zelfs befluireri te gehoorza\ „ men; en de kerkelyke gemeenfchap met dén ƒ Stoel van Petrus te behouden , of fchoon zy I j, de banden van eenheid en van de kerkelyke „ Hirarchie of ohderfehikkinge losmaakt, en » „ met geweld afbreekt. *

Waar op de Franfche Clerezie „ met eénpa) „ rige ftemmen, die Aften van de Ütrechtfche Synode gedoemd heeft, gelyk zy reeds door „ den Heiligen" Stoel gedoemd Waren." \ Ziet ëYi myne Broeders, dat het niet alleen de aan zoo vele grote misflagen onderhevige Pius, noch het willekeurig overheerfchend Hof van Rome alleen, maar dat ook de vergaderde Franfche kerke uwe Bisfchop-

\ ■

fi) A&es du Ciergé Je Frange ad Annum t^6 feahcë" 223. 25 Jmn, pag. gö3s Parag? a '