Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

zelve te zoeken, en dat Beftuur als bedorven en allerfchadelykst af te fchetfen.

Wy voor ons, zyn echter van gedachten, dat het niet moeyelyk zal zyn door een meer bepaalde aanduiding der plaats gehad hebbende omftandigheden, de ongegrondheid van dat oordeel te doen blyken, en wy vleyen ons UL. te kunnen doen zien, dat die importante verachtcringen, welke in de laatfte Jaren hebben plaats gehad, genoegzaam alleen zyn toe te fchryven aan zoodanige oorzaken, welker voorkoming buiten het bereik van het Bewind is geweest, en dat in 't byzonder de tegenwoordige toeftand der Maatfchappy geheel toevallig en buiten fchuld van het Beftuur te voorfchyn is gekomen.

Ten betooge van deze ftelling zy het ons vergund de zaak in haren oorfprong na te gaan, en U L. het volgende onder den aandacht te brengen.

De ftaat der O. I. Compagnie hier te Lande vertoonde zich by het uitbarsten van den Engelfchen Oorlog in den Jare 1780 zeer voordeclig, en fchoon dezelve, wel is waar, laboreerde aan gebreken, welke dezen ftaat reeds voor lang van tyd tot tyd hadden doen achter uit gaan, en allengs voor haar doodelyk zouden hebben kunnen worden, hadden nogthans toevallige omftandigheden mede gewerkt, om de gevolgen van deze kwaal te verminderen en toren ftaat hier te Lande, een gun-

fti-

Sluiten