is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhaal der omwenteling in Frankryk. = Récit de la révolution en France. 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8o ;

wyze , in de lucht had doen fpringea De Eooswicht had, om deeze lafhartige wraak te volvoeren , verfcheide vaten met buskruid in de Kelders van het Kafteel doen brengen en zig, zo dra hy de uitwerkzels van zyn goddeloos voorneemen ge. zien had, ten fpoedigften met de vlucht gered, zo dat deStrikruiters die men, den volgenden dag, van Vefoul naar Ojimcey gezonden had, hem vruchteloos nazetten. OndertuiTchen waren de gevolgen van dit onmenfchlyk Huk niet minder fchrikbaarende, want de Boeren, in dien omltreek, niet dan wraak ademende, vielen op de meefte Kafteelen der Edelen aan, plunderden en verbrandden dezelven en maakten daar door eene groote menigte onfchuldigen, die voor de misdaad van de Mesmay boeten moeiten , ongelukkig.

Midderwyl ontfing de Heer Necker, de brieven van zyne te rugroeping in het minilterie, zo als boven reeds met een enkel woord gezegd is. Deeze twee brieven, door de vertegenwoordigers der geheele Natie en door het Souverein Hoofd van geheel Frankryk aan dien waardigen Staatsdienaar gefchreven, kenmerken te veel de onloochenbaare bewyzen van het groot belang dat de geheele Natie in dien Heer Helde, dan dat zy der vergeetenheid niet onttrokken zouden worden. De Brief des Konings was van den volgenden inhoud:

„ Ik ben ten uwen opzichte misleid geweelt. „ Men heeft myn Charakter geweld aangedaan „ thans eindelyk ben ik verlicht. Komt, komt, „ myn Heer, zonder uitftel de rechten hernee„ men op myn vertrouwen, 'dat u voor eeuwig „ verkregen is. Myn hart is u bekent. Ik wacht „ u met myne gantfche Natie en deele oprechte,, lyk in haar ongeduld. Hier mede bidde ik God,

» myn