is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 233 )

„ Hunne drift wordt zelden gaande gemaakt, „ dan door den hoogen prijs van 't brood, „ en het eenige hulpmiddel, waarom zij als

dan denken is om eenen bakker of graan„ kooper op te hangen , en daar zoude al „ hunne bloeddorst mede gelescht zijn, en „ zij nimmer eenen wensch koesteren naar „ den dood van andere gevangenen, in«' „ dien zij door booze en eerzugtige lieden „ niet opgerokkend wierden. En men zou „ mogen vraagen wat belang zelfs deeze men„ fchen hebben, in het oprooijen der gemoe,, deren van het volk tegen de gevangenen? „ en of het niet moge voortfpruiten, in fom„ migen uit een oogmerk om voor ijverige „ patriotten te boek te ftaan, in anderen uit „ bijzonderen haat of wraakzugt, en bij nog „ anderen uit vreeze dat de gevangenen, ge„ Haakt zijnde , dingen mogten aan het licht „ brengen, welke zij liever verborgen houden" „ Wat betreft de toejuiching of het geraas » in de Gallerijen (voegde hij 'er bij) deeze

„houdt