Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9.6 PR£CEPTOR der.

„ lijk daar op gefundeerd, ten einde de perloon

aan wie het jaarlijksch onderhoud gemaakt is, „ door de prefentatie van gereede penningen , zig „ zeiven niet zoude laaten berooven, van het geen „ hem tot zijne lijfnooddruftigheden benodigd was, „ en dus op die wijze tot een onherftelbaare armoede „ vervallende, ten bezwaare van den ftads Diaconie„ huize niet zoude komen te geraaken: waarmede „ quadreert het fentiment van k u b e r , Hedendaag9iJche Rechtsgeleerdheid, part. i. pag. 535. num. 5 „ et 13. Inzonderheid is het ook al mede volftrekt „ ongepermitteerd, te tranfigeeren over de alimenta„ tie en levensonderhoud van een kind in onecht I „ gewonnen: ondertusfchen is het fingulier,datdaar-

omtrent deeze diftinöie plaats heeft, dat ten re„ fpecle voorfchreeven, zulks bij transactie wel mag „ gefchieden , aangaande de alimentatiepenningen,

ten behoeven van zodanig een onecht kind geaffec„ teerd, die reeds verftreken zijn, maar niet over dat „ gedeelte derzei ver, het welk nog niet verloopen, „ en waarvan de betalingen nog niet kunnen wor-

den gepretendeerd, zonder in het laattte geval, „ daartoe een voorgaande authorifatie van den Rech„ ter verkreegen te hebben: de reden hiervan is pal-

pabel en algemeen bij de Rechtsgeleerden geadop*

teerd, om dat zonder dergelijke voorzorgen aan „ het gemis van een aanftaande alimentatie, het le„ ven van een mensch zoude kunnen afhangen, en

niet aan de alimentatiepenningen die reeds verftre„ ken zijn, overeenkomflig het gevoelen van dam„ houder, Praclijk civil, cap. 200."

Sluiten