Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a32 PRiECEPTOR oer „ Te kennen geevende :

„ Dat zij comparanten hadden kennis bekomen .

dat haare comp. minderjaarige zoon en broeder l. .,

(welke in dienst van de geoótroieerde ?Oost Ind.

Comp. deezer Lande, voor de kamer Zeeland, in ,, qualitei' als Opper-Huurman, in den jaare .... , ,, naar Neêrlands Indien was vertrokken, met 't fchip

Batavus, gevoerd geweest zijnde bij fchipper.. „ op zijn retour na't;Vaderland, in voorsz. quali„ teit op het fchip Neérland, gedefinieerd va Zeeland, ,, zonder testamentaire dispofitie was komen te over„ lijden; en naardien zij comparanten, uit hoofde ,, van het reglement op de fuccesfie, in datoio Janna „ rij i66i, beiden erfgenaamen ab intejlato van den„ zeiven haaren zoon en zijnen broeder moetenzijn, „ zo verklaaren zij comp. voor als nog de voorfz. na„ laatenfchap niet te kunnen aanvaarden of ver,, werpen, maar aan zig te behouden het recht van „ beraad , en daar door niet verftaan te willen wor„ den, eenige acte hereditair te willen pleegen, maar ,, bijzonderlijk daar tegens protefteerende. „ Verzoekende zij comparanten hier van acte.

„ Aldus enz.

Sluiten