Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 VERDEDIGING.

te werk ftellen; hy vermag niets meer; hy kan geen vrees meer inboezemen; hy kan geen hoop meer doen geboren worden: thans is het derhalven 't oogenblik waarin gy hem niet alleenlyk de hoogfte rechtvaardigheid, maar ik zou durven, zeggen de hoogfte goedgunftigheid verfchuldigd zyt; hy moet u thans alle gevoeligheid die door het onbepaaldfte ongeluk kan ontftaan, inboezemen ; en zo, gelyk een vermaard Republicain gezegd heeft, de rampen der Koningen iet veelmeer treffends, veel meer vertederends, iet veel meer heiligs hebben, voor hen die onder Monarchale regeeringen geleefd hebben, dan de ongelukken van andere menfchen, dan moet, buiten alle tegenfpraak, het noodlot van hem die den fchitterendften troon van geheel de wereld beklommen heeft, nog een veel levendiger deelneeming in u dóen geboren worden; ja die deelneeming moet zelfs in kracht aanwasfen, naar maate de uitfpraak die gy over zyn lot zult doen vast nadert — Tot nu toe hebt gy niet anders gehoord dan de antwoorden die hy op uwe vraagen gegeven heeft; gy hebt hem in uw midden geroepen; hy is 'er gekomen; hy is 'er gekomen in volle gerustheid des harten, vervuld van moed, en met waardigheid; hy is 'er gekomen vol van het gevoel zyner onfchuld; fterk op zyne oogmerken , van wier vertroostend getuigenis geen menschlyk vermogen hem kan berooven, en, in zeker opzicht, onderfteund door den gantfchen loop zyns levens; hy heeft zyn ziél voor u opengelegd; hy heeft begeerd dat gy, en geheel het volk door u, zoude weeten wat hy gedaan heeft; hy heefc tot zyne gedachten toe u geopenbaard; maar in u op het zelfde oogenblik dat gy herii

Sluiten