Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/oen men in 1789 in de aangeftelde vergadering deeze wet onverwoog, men toen alle de twyfelino-en, alle de tegenwerpingen, alle de zwaarigheden, die men thans Hechts weder vernieuwt , heeft voorgedragen: dit is eene daad welke men metgeene mogelykheidkan betwisten;welke in ahe journaalen van dien tyd bewaard wordr, en waarvan het bewysin ieders handen is; ondertusfchen werd de wet aangenomen, zodanig als zy in de conftitutioneèle afte gefchreven ftaat.

Daarom kan men haar thans in geenen anderen zin begeeren te verftaan, anders dan gelyk die atte zelve haar voordraagt.

Daarom, kan men niet meer de oorenleenen aan onderfcheidingen door welken menzigzoude willen veroorloven, het oogmerk van de wet te veranderen , of haar te overdwarfen.

Daarom kan men devolftrekte onfchendbaarheid niet verkorten, niet verminderen tot eene onfchendbaarheid die betrekkelyk,of gewyzigd is.

Op het tweede point antwoord ik, dat offchoon de wet van onfchendbaarheid onrede]yk, abfurd, gevaarlyk, en ongelukkig voor de vryheid des volks ware, men dezelve echter onafgebroken moest blyven hooren en ter uitvoer brengen, zo lange tot zy weder ingetrokken word; daarom, om dat het volk haar heeft aangenomen met het aanneemen van de conftitutie; daarom,om dat het volk,die wet aanneemende,zyne vertegenwoordigers heeft vrygefproken zelfs van de oorlogen die men hun. ten laste legt, en daarom eindelyk, het geen volftrekt geene tegenwerpingen meer duldt,om dat het volk gezworen heeft de wet te zullen handhaven en ter uitvoer bréngen, zo lang dezelve zoude beftaan.

Sluiten