Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenwoordigeo Meefter, er uit heeft < weeTeo te viffchen en heef: weeten te « bewerken, zal bedienen om ons die < hem, eer wy mm recnc en doorg.on- i dia kende; liifsoosden en ten naafte< by afgodifcn eerden te onderdrukker, en te beoadee'en.

GOVERD. Dat zou 'er dan waarlyk fraay uit. aien Buur, en wy/zouden op zulk etn voetwtl mooyijes wenfcrwn, dat den Hertog nimmtr een voet in > Land 8eh.dhjdk.ENa

Dat zouden wy zeeker, maar wat za. jk zeggen, elke eeuw fchynd een byzonder haar ei^en Caraébr , of eet op haar heerfchendm Geeft te hebben, en het fchynt dat bet Carafter van, of den Geert die , in deeze onze 18de Eeu» heerfchen moert , die moeit weeien, van Vreemdelingen , Buitenlanders, die van tosten noch van blaazen witten, boven den Land2aat en ten zyner onderdrukking, voor'te trekken. v g R ^

Tp zeet daar zoo wat Vriendje en ik zou Tiet ook wel haaft gelooven, en od dien voet wel durven vootfpellen en dat de cu op handen zynde toie Eeuw voor den vryheidmmnaar enden hraaven Burger een gulden eeuw van voorfpoed en van eertyds verkreege. !e ,eerrechten, die nu een geruimer tyd achter de batk gekegen hebben.

zal weezen.

BAREND. De tegenswoordige lydsomftandigbeden «even niet weinig voet aai uwe gedachte; want waarlyk wy «en ?oo hier als daar, het geheele Lan< door, eene menigte van braave Man nen opkoomen, die nu dit, dan da eifchen en vorderen ten voordeele van den zuch-enden en lydendei LantUaac , eo hunne eifchen en vor

leringen, ïoo menfchliev.end ajs braaf monomftoo.ely* gronden op de,door len Landmaat in ^oongs daagen vertreeaene voorechten, dat niemand, en waare hy mo dwillig en hardnekkig hadde vö.->rgenoomen d?o heerrc^enden fmaak deezer eeuwe, tot ;sL3nds en des Landszaats ondergang an nadeel, te ^o gtn , kan dezdve weerleggen^f^m verboeten..

Eo h troD'c 'er wel by voegen dat de heerfchende fmaak deezer eeu»e, den welkenkecden onder de Regarderen, zoo wel als den doar het voortrekken en voordhelpen •M vreemdelingen, overdrukken en jenden Landzaat , deimaate tegens de bo ft ttuit. dat wy zelfs eenden tyd geleeden, de braave Utrechtfche eene aanmerke.yke en falutaire Refoluue, die aSere ten voorbeeld van naiolpng kan vetftrekken, hebben zien nee-

mCD- BAREND Wat was ook den Inhoud dier Re-

fo!Utie' GOVERD.

Om ze u geheel en al meede te deelen laat onzen tyd niet toa, want zy beftond uit in de 30 Artykeleo too ik meen, dan een van die was: dat geen vreemdeling een Aropc joude kunnen krygen, ten zy hy 8 jaar, of trouwende met een Burger Dochter, by Moderatie om baareat wille 4 Jaaren Burger waare geweeft. * BAREND.

Braaf, 700 moet het koomen, ru wat en dan wat voor den Barger jge, zorgt, zoo doecde zal hy 'er ai langI faarner hand weeder bcoven op kco-

: meD' GOVERD. ■ 1 't Is teweDfchen.Vriend, want anders 1 zonden wy B urgers, die zo in onieOu\ ders als in oczeeigeneipwfooaeDjaaien

Sluiten