Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel.

3

Maar ik beloof my 't uur, en 't moet me eerlanggclukkenf Dat ik aan een verraèr myn' Scepter zal ontrukken. En aan ik , in triumph gekeert in Thebes wal, My weder in 't gezach myn's voorzaats ftellen zal. Ik deed reeds tegen hem gants Griekenland ontbranden: De Prineon ftemme'n t' faam om, 't wraakzwaart in de

handen.

Ten val myn's broeders myn belangen voorteftaan, En zyn myn tvvift, als 'trecht een's konings, toegedaan. Eik kent üw krygs - beleid : 'k heb dan niets meer te

fchroomen,

Zoo'knochTheifalie inde waapnen mag doen komenï Zoo 'k noch uw hulp verwerf, hoe fors 't gevaar oole

fchyn';

Myn hoön , myn onrecht, zal wel haaft gewroken zyn.

Admetus.

'kZalderechtvaerdighcid uw's eifchhiér niet doorgronden ; (bonden; Maar'kweet denphgt, myn Heer! waaraan ik ben ver't Staat my niet vry , in 't hoog gezach, datik bekleed'. Dat 'k om uw heil 't geluk myn's onderdaans vergeet'. —* * 't Is u bekent, hoe, door myn's vaders oorlogsdaaden. Dit ryk, niet dan te veel, gedrukt werdt en belaaden. Ik zach, als lotgenoot van Pheres veld-banier, Wat ftroomen bloeds men plengde op zyne krygslaurier. 'k Zal, daar ik noch geftaag myn vaderland zie treuren, En door het medely myn ziel van een voel fcheuren. Niet onderwinden 'om , ten prys van meerder bloed , De wonden te oopnen, die myn Voorzorg heelen moet, En in wat tyd vooral? wanneer de razernyën, Die fieeds met wraak en moord de meufchlykheid be-

ftryén,

Op deez'geduchten dag het oordeel vellen gaan: Nu, daar van alle zy uitheemfch, en onderdaan, Aan onze boord geland in 't naar vooruitzicht beeven: Daar ik myn gantfehc ryk door fchrik zie aangedréeven, A 2 Daar

Sluiten