is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6"

Geneeskundige

ifAvlóe- '!yks Cn der hu,slyke zorge, zyn dikwerf de zekere: « cÉ nuw- ondergang ihunner tedere lighaamen , om nu niet tel 1 ma» fpreeicen van lict bederf der huishoudingen , waar van 1 al te jonge Vrouwen door haare verkwistingen , eg' k grilligheden dikwerf oorzaak zyn; haare jeugd maam jl dat men haar lichter tot allerlei buitenfpoorighcdffi kan verleiden', en zy zyn byna geheel buiten ftaal h om haare kinderen die eerfte moederlyke opvocdingB waar van zoo veel afhangd, naar behooren te doen | genieten, ' L:

J°"S getrouwden , zullen zich geduurende dc eer-1 •ban re fte Jaaren hunner by wooning aan het verteerend vuur w

vroege i ...

buuivfy. Winner jeugdige drilcen te zeer overgeeven, en du$ « voor het Vaderland wel vroeg vrugten draageuS f maar in den bloei hunner Jaaren, in hunnen fchoon- f' (len Zomer, zyn zy reeds verdord , en hunne onrype 1 vrugten zullen naauwlyks den tyd bekeven, dat dg p vroegtydige dood hunner fpoedig afgeleefde Ondcr$ hen tot WkeZen maakt, en te voren doet zien, hol] \ kort een Jecvenstyd zy zich zelf uit hoofde der aam'] geërfde zwakheid in hun lighaamsgeftei kunnen beT 11 looven.

_ Het is misfehien de ondervinding deezer waarheid'J f die. de naafle aanleiding gegeeven heeft tot die zeld- B zaame huuwlykswetten, welke op het Eiland Formo- a fa plaats hebben, Volgens welke de Jongelingen zich I op hun ao Jaar in. den'Echt mogen begeeven, de Jp Meisjes, zoo dra zy de teekenen der huuwbaarheid'' I hebben, mits zy zorge draagen, dat zy niet voor e haar 35 Jaar een kind ter waereld brengen. „ Hoe „ ongeloof baar, zegt Rechtere n , dit gebruik „ ook moge fchynen, het is doch zeker, dat eene | H Vr0llvv zich voor haar 35 Jaar zwanger bevinden-' )

de "