is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 Geneeskundige

Van de deezer omftandigheid, eene naauwkeurige aanteekcf 11 huw- keniDg Weid van alle die huuwlyken, welke voor eenel iyjun. behoorlyken ouderdom zyn aangegaan , en men tel vens hier by het vroegtydig fterven, en de lighaams! gefteldheid hunner kinderen met die van volkomenl huuwbaare Ouderen vergeleek. Men zoude wel haasl bevinden, dat van alle deeze te vroeg geteelde kindel ren 'er Hechts zeer weinig overblyven; het grootftJ gedeelte raakt wel dra aan ftuipen, engelfche ziekte ,1 het tanden krygen, omhals; ,, in onzen laatften Oor-j „ log, zegt Montesqltieu, begaf een meenigJ „ te onzer noch onvolwasfen Jongelingen zich, uit' „ vreeze van tot den kryg geprest tc worden, ml „ den Echt; hier uit wierden zeer veel kinderen ge-i „ boren, die echter wel dra door ziekten en onge-l „ makken om het leeven kwamen, tinnen kort wa-i „ ren 'er geen van te vinden O). "

Men vestige het oog op veelen onzer voornaamef gefkchten, al waar men geloofd ter in ftandhouding1 der Familie niets beter tc kunnen doen, dan de man* i lyke erfgenaamen zoo ipocdig mooglyk uit te huwel yken.

Wanneer men ook toe ftaat, dat dit het voordeel| heeft, dat men hier door een zeker foort van onge-l regeldheden te keer gaat, zoo fchryve ik echter te-J vens de oorzaak hier aan toe, dat ik in veele aan*i zienlykc gedachten, die met een talryke afkomst pronken, een groot aantal deezer tedere Spruiten, in weerwil der alleroplettendfte zorg, zeer fpoedigl achter elkander zie weg fterven, en dus Vader enl

Moe-, .

fa) Ltttm Ptrfanet Vol. II, p. 200-,