is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tio Geneeskundige

« vroe- "lct bym overal zaSter weSen kap Maan, om dcö ge huw- jongeling tot eenen zekeren ouderdom in bedwang te LYKEN' houden, dit jeugdig vuur zyner driften kan hemlm. [' jriers fchoon gehuuwd zynde, doen'uitfpatten 0).J . De Mohammedaanen, zegt Njenuur, trouwe! izeer jong, of de Vader koopt voor zyn Zoon een Sla- j,, vin, 'op dat hy zich niet by tyds met hgtekooijeB bederve, maar dit is poJc de reden, dat dit volk reeds I zoo vroeg uitgemergeld is, dat veele mannen nog bof* ueden de 30. jaaren zich wegens onvermogen by de Ê. ; Artfen beklaagden (Z>).

Wanneer men zich ernftig toelegd op de opvoedin'M der Jongelingen , als eene zaak van het uiterfte geW wigt, waai van het aanftaand welzyn der Maatfchap- f py, zoo wel met opzigt tot derzelver Natuur- als t Zedekundige gefteldheid hoofdzaaklyk afhangd, men % zal het als dan eem'ger maatconk weder zoover brem gen, als het. was in de dagen onzer Voorvaderen, by f wien het fchande gereekend wierd, voor zyn 20. jaar L het onderfchcid der gedachten te kennen (Cji de ou- L

ver- k-

1 — '

Ca) Algen,. Deutfche Biblioth. 28. B. x.jl. S. iS. (b) Defeription del'Arabic p. 6;.

CO Ik laate het terfcefiisÓng den Menfchenkenner overM" of het beter zy het onderrigt der jeugd in deezen opzigte aariK de natuur of het geval over te laten, dan of het beter zyK met zoo lang hier mede te wagten , maar den nog onrypen |ï den onfchuldïgen, jongeling een waar begrip van zynen oor- y fprong te geven , eer zodanig eene verklaring door het vuur zyner jeugdige driften voor hem gevaarlyk worde , en de be- ' fmetting van bedorven gezelfchap deeze onze voorzorg tc leur d Helle; dit is zeker, dat de tyd wanneer, en wyze hoe het . geheim der voortteeling aan de jeugd bekend word een zeer L grooten «vloed heeft op hunne opvoeding , en gevolglyk ook/ \ opJhet weUyn der Maatfehappy.

■De '''