Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil

Geneeskundige

t^'Troe- Perfootïen voor het 16 Jaar als fchandlyk, zoo eert Vje huw- Meisje als Manziek, een Jongeling als een veileider «ken, der onfchuid aanzien, de Moeders moeften Voor deel zen ouderdom haare Dochters hifflmer alleen, e| zonder haar byweezen, tot opentlyke verlustigingen el andere gezelfchappen van beide de Sexen toelaateiil: hier toe zonde het zeer dienftig zyn eene byzondel kleeding voor Meisjes tot haar 16 Jaar in te voeren! zonder welke geen Vrouwsperfoon beneeden die ouj derdoni in het openbaar mogt verfehynen, de Ovel righeid. moest ten dien einde naauwkeurige kennil hebben, en aanteekening houden Van de Jaaren hunaef jonge Burgeren en Burgéresfen.

$. XI.

grfykTeïcl ^en ''au ecllter Secn algemeene regel voor allef eener al- landen vast ftellen, volgens welke men de Jaaren toa . Ve^aaZg het b«uw]yk gefchikt, bepaalen kari ; de lucht-f 'ren'm' ftreek de Ieevensvvvze (.*)> de opvoeding maakt!

bet huuw- ïlji lyken be- ,

flemd. r —— _^

(«) In Turkyen, alwaar echter de lugtftreek niet beter is dan in Frankryk , word de huuwbaarheid der Vrouwen, door1 haare zittende levenswyre , het veelvuldig gebruik van gei zoutte fpyzen, verhittende fpeceryen, en verwal de baden, zeel vervroegd Journal de Medicine Avril itfó. dit is ook by onz#f Steedfche Meisjes het uitwerkfel eener tederer opvoeding, enf: het lezen van onbetsamlyke gefchriften in eenen ouderdom Jr' waarin hunne moeders eertyds naauwlyks lezen konden.

(*) Dat de warmer ligging van het Gewest oorzaak zy der vroeger huuwbaarheid, en dus ook jonger nithuuwlyking derf meisjens word zeer twyffelachtig gemaakt door het voorbeeM der Samojeeden , welker dogters op haar tiende jaar réefl uitgetrouwd worden , op haar elfde en twaalfde jaar dikwerf' reeds moeders zyn, en met haar dertigfte reeds ophouden kinderen voort te brengen, — hunne vrouwen zyn echter niet

Sluiten