Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5"oa ^Geneeskundige

Van de na evenredigheid haarer omftandigheden welvaarend,

zórgen c • i '

voor 01 zy is, na door eene moeilyke verlosfmg veel gelee» de-aenN" d'n te hebben > daadlyk krank. vrouM* ^ za* b'er van de noc%e verzorging van het pas ge» wen." booren kind niet fpreeken, hier over zal ik in het vervolg handelen: de toeftand der pas verloste moeder verdiend hier alle myne andacht, en ik bidde mynerr leezer, op het geen ik wegens de beveiligmg van eene zoo uitgebreide, zoo achting- en meedelydens - waart dige klasfe onzer natuurgenooten zal aanroeren, oplettend acht te geeven. Hoe men Is eene kraamvrouw door de moeilyke ligging van voorkooe-by haare vrugt, door eene langduurige verlosfmg, door zieken Virfcheide toevallen, of begaane misflagen zeer afge-' moet^ be- mat, heeft zy hierdoor veel geleeden, zoo vereisen! ehaare toeftand voorzeker eene vaardige hulpe, del echtgenoot, de bloedverwanten zyn onder eene dub* bele verpligting, om voor haar de tederfte zorge te dragen: de vroedvrouwen, op welker uitfpraak men zich in deeze gevallen veelmaalen verlaat , moeten van die kenteekenen, welke by eene kraamvrouw eenen ongelukkigen uitflag voorfpellen, grondig onderricht, en ambtshalven verpligt zyn, van dezelve ten fpoedigften aan den echtgenoot, de nabeftaande, de Geestlyke , en indien het nodig is ook der Overheid behoorJyke kennis te geeven.

Geene vroedvrouw, of wie hy ook zy, indien hy geen geördent Genees- of Vroedmeester is, fta hetvry in zulke gevallen geneesmiddelen toe te dienen, daar doch, over het algemeen befchouwd, de ziekten van het kraambedde van zeer veel gewigt en moeilyk te geneezen zyn; men moet dus , wil men het keven der vrouw niet aan een oogfchynlyk gevaar

bloot-

Sluiten