Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 Geneeskundig!

Van de verrichting, het kraambedde geene wezentlyke ziekte» w voor™ *s' moec men echter dezelve met T1 s s o t even als | dear kn" zwaar geVTO"den befchouwen , by dewelke eene gerin- m kraam- ge misllag de doodlyklle gevolgen hebben kan; daag- & wm?~ ^'cs z^et mcn ten platten lande, voorbeelden van vrou- |i wen, die by haare verlosfmg geen kragten fchyuen jt: verboren te hebben, maar reeds in de eerfte dagen p na dezelve het kraambedde verlaaten , en tot haare li huislyke bezigheden wederkeeren , een doorflaandf f bev\ ys, dat niet alle vrouwen by deeze verrichting even I veel lyden ;• de reisbefchryvingen leeren ons, dat by j| de wilde volken het vrouwlyk geflacht zich aan de ver- I losfing zeer weinig bekreund, maar terftond na de- r zelve zich ter reiniging van haar en haar kind in de' ■ naastby gelegen rivier begeeft, en terftond daarna' \i\ haare gewoone beezigheden wederom hervat.

Eene Kalmuckfche kraamvrouw ftygt niet zelden1 jlt op den tweeden dag weder te paerde, en in dit ge- lp val vertoont zich vooral de verzwakking der lighaams- f, gefteldheid onzer Steedfche vrouwen, die doch naauw- n lyks in ftaat zyn de infpanning van zoo veele kragten, I als tot de verlosfmg nodig zyn , uitte ftaan zonder na li: dezdvein eene heete koorts, of geheele magtlódsheid I te vervallen , eene voornaame oorzaak der meerder I fterfgevallen onder de kraamvrouwen , in de ftedenW dan ten platten lande, offchoon aan de andere zyde' I de ftedelingen het voorrecht genieten van bekwaamer II vroedkundigen te bezitten; In allen gevallen is het j i aantal der, overleedenen onder de kraamvrouwen nog-M f veel te groot, dan dat men veronderftellen kan, dat ] 1 dit met de wyze fchikking des algoeden Scheppers' \\ overeenftemt, en de ondervinding der kundigfte Ge- j i nees- en Vroed-meesters bevestigt het, dat ten min- n

fte

Sluiten