Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 Geneeskundige

Van de S XVII

zorgen 3' AVI l.

voor

ds-^en" Het is de der Overheid te zorgen, dat niemand kraam- eene kraamvrouw oorzaak tot fchrik, vreeze of droef-j ■wen.' lie^d geeve; de gevoeligheid der vrouwen is in deeze. omftandigheden zoo fterk, dat elk deezer aandoenin-

Verdere , . .

vozrzar- ge" naar in leevensgevaar brengen kan.

gZtede,- De cerfte vraag der vrouw, zoo dra zy haar kind!

Kraam- ter waereld gebragt heeft, is doorgaans of haar kind'

vrouwen- 1 /- , .... „

welgefchaapen is; dikwerf zyn de Vroedvrouwen zoo

Onvoor- . , . n

jtltitigge- onvoorzichtig van met flechts een gebrek, indien zy zofomlïgT daniS een aan het kind befpeuren , onbewimpeld der Vroed- kraamvrouw te openbaaren, maar zelfs maaken zv de

vrouwen. _ , , , J

zaak doorgaans veel erger dan zy in de daad is, en jiagen dus de teedere kraamvrouw eenen, voor haar dikwerf doodlyken , fchrik op hetlyf ,dus verhaalt More a g n i van eene vrouw, die zeer naar het bezit van', een zoontje verlangende , een meisjen ter waereld' bragt, haar man had de onvoorzichtigheid haar dit on-j verhoeds bekend te maaken , wel dra overviel haar zoo] hevige benaauwdheden , dat zy kort daar na den g" est gaf: men beveele derhalven de Vroedvrouwen op het nadrtiklykst, geene gebreken van het pasgeboooren kind, zoo dezelve voor de moeder kunnen bedekt gehouden worden, aan haar op eene onvoorzichtige wyze, en zonder voorafgegaane voorbereiding door haare naastbeftaanden, te openbaaren , veel minder daarover eene luidruchtige alarmkreet aanteheffen; te meer dewyl Zeer veele van deeze gebreken of van zelf verdwynen, gelyk de indrukfelen in het hoofd enz. of door tydige en gepaste hulpmiddelen kunnen weggenomen worden, zoo als de kromte der beenen en diergelyken.

Op

Sluiten