Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T i A T U I S I 1 I N S, 509

Óp eene andere plaats heb ik door eene waarneeming ^«a I tracht te bewyzen van hoe groot eene noodzaakelyk- V00R | het is, dat de Vroedvrouw voor, geduurende en na | yerlosfing, katten en diergelyke fchadelyke dieren kraamitrwyderd, daar ik gezien heb, dat eene kraamvrouw in W£N> pensgevaar geraakte , doordien een kat, zonder haar S(had'tn eeten, onder dekraamftoel verborgen was, en zich, 1 dra de nageboorte tevoorl'chyn gebragt was, onge- Un moi. j imig op de fchaamdeelen wierp, dezelve zeer fterk be- «jj^' jhadigde, en eene opftopping der kraamvloed veroor- kraam- f takte: katten of jonge honden worden dik werf door de verwycitral i'armte uitgelokt om zich óp het kind te liggen, dus word wora™£ zwakke wichtje jammeilyk in de wieg gefmoord. | Ik heb hier boven reeds gefprooken van de fchade- JVW««l'ke uitwerking, welke het luyen van eene afzonder- %„"g 9an |e doodklok op het gemoed der kraamvrouwen heeft; ooral in die tyden, wanneer 'er onder de kraamvrouren eene aanmerkelyke fterfte plaats heeft, als dan %.aam. Ivenalle de kraamvrouwen in eenen getladigen angst, wntvm. e vreeze maakt haar ziek, of vermeerderd derzelver Ivaarlyke toevallen, zoo dra begint als dan niet de, ' oodlottige klok zieh te laaten hooren , of de beiingfte \ raam vrouw fiddert van fchrik, en poogt echter met lene angstvallige nieuwsgierigheid, de oorzaak van it geluy na te fpooren: zoude niet deeze reeden, al 'iraare 'er geene andere voorhanden, ten hoogften vollende zyn, om de affchaffing van zoo eene doodklok e weege te brengen.

■ Ten nutte der kraamvrouwen waare het te wen- V~J* Ibhen, dat men, zoo veel doenlyk is, dc al te veelvul- mktn. lige en talryke bezoeken overal affchafte: hetismoojrelyk , dat in fommige gelukkige luchtftreeken deeze xzoeken, zelf in de eerfte dagen van het kraambedde, Kk a *an

Sluiten