is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons gemeenebest den Staat der Vereënigde Nederlanden, in deszelfs ware sterkte [...] overwogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c » )

land, voor Regentenen ingezeeteneo. — Veelen zullen 'er over oordeelen maar de weinigften zullen 'er toe bekwaam zyn. —

En om dat over deze zaaken welken ik za] verhandelen nimmer (voor zoo verre my bewust is ), gelchreven zy. Zo ftelle ik my voor dat veelemetmy zullen verfchillen; dacmenmy van verfcheide zyde zal aanvallen , 't zy met reeden en befcheidenheid, dan met onverftand , en kwaatwilligheidr de eerfte handelwyzen bevals my het beste, en aan de tweede bekreun ik my geenzints; En inderdaad, iemand die zonder flinkfe oogmerk bezwangert en in alle oprechtigheidniec anders bedoelt, als het wezentlyke welzynvan 't Gemeenebest, mag zig volgens zeekere regelen van een beredeneerde denkenswyze aan zulk een veragtenswaardige handeling niet laaten geleegen leggen. Daar de Eerfte handeiwyze pryzelyk, dienftig en allezints Nuttig zy, Zal ik de zulke bedanken, en 'tzal my aangenaam zyn, men deeze myne verhandeling aandagt waardig geöordeelt heeft.

De zaaken dan waar over ik alhier fchryve,ig deze: ik hebbe naar een nauwkeurig en langduurïg inzien en onderzoek naar, en van de gefleldheid van ons Gemenebest, zo langs de Zee als Land zyde vastgelleld, dat ons Gemeenebesc

wan-